Plán dopravnej obslužnosti BBSK

Strategický dokument Banskobystrického samosprávneho kraja pre oblasť ciest a verejnej dopravy.

Plán dopravnej obslužnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej aj „PDO BBSK“) je strategický dokument kraja, ktorý definuje ciele a odporúčania ďalšieho systematického rozvoja verejnej dopravy v kraji v súlade s koncepčným plnením vzájomne integrovanej dopravnej obslužnosti, s nastavenou interoperabilitou všetkých dopravných systémov. 

Napĺňanie modernizácie dopravného systému a účelné organizovanie najmä hromadnej dopravy je definované nielen v Pláne dopravnej obslužnosti BBSK, ale aj v Pláne udržateľnej mobility BBSK. PDO BBSK je spracovaný vzhľadom na potreby BBSK v súlade s vyhláškou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 5/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy (ďalej len „vyhláška č. 5/2020 Z. z.“).

Dokument na stiahnutie

https://www.bbsk.sk/zverejnovanie/4-zasadnutie-zastupitestva-bbsk

bod 11

Máte otázky?

Napíšte nám
IDSBBSK