Zľavy

Tarifné kategórie
Zľavnené OsobitnéBezplatné
deti a mladiství od 6 do 18 rokovdarca krvideti do 6 rokov
žiaci a študenti od 18 do 26 rokovseniori od 70 rokov
seniori od 63 do 70 rokovŤZP/S – deaf, blind
ŤZP/ ŤZP/S

Na zľavnené cestovné majú nárok:

a) deti a mladiství od 6 do 18 rokov veku,

b) žiaci a študenti od 18 do 26 rokov veku:

žiaci stredných škôl podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v dennej forme štúdia,

študenti vysokých škôl podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dennej forme štúdia,

študenti študujúci v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách zriadených v SR,

c) fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP alebo ŤZP- S, vrátane ich sprievodcov a sprevádzajúcich osôb,

d) seniori od dovŕšenia 63 rokov veku – Senior 63+.

Na osobitné cestovné majú nárok:

a)  darca krvi – držiteľ zlatej alebo diamantovej plakety prof. MUDr. Jana Janského alebo medaily MUDr. Jána Kňazovického.

Na bezplatné cestovné majú nárok:

a) dieťa do dovŕšenia 6 rokov veku,

b) sprievodca dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím do dovŕšenia 6. roku veku, ktoré je držiteľom platného preukazu ŤZP-S; sprievodcom môže byť len osoba od dovŕšenia 15. roku veku,  

c) fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú držiteľom platného preukazu ŤZP-S (alebo platného dokladu totožnosti s informáciou o ťažkom zdravotnom postihnutí a odkázanosti na sprievodcu), a to ak sa jedná o osobu nepočujúcu (v preukaze uvedené aj slová „nepočujúci – deaf“) alebo osobu s praktickou slepotou alebo úplnou slepotou (v preukaze uvedené aj slová „nevidiaci – blind“), vrátane ich spoločne prepravovaných sprievodcov a sprevádzajúcich osôb a psov so špeciálnym výcvikom (pozn.: je viditeľne označený známkou psa so špeciálnym výcvikom a nemusí mať nasadený ochranný košík – náhubok); sprievodcom môže byť len osoba od dovŕšenia 15. roku veku,

d) osoba poverená výkonom odborného dozoru po preukázaní sa preukazom príslušnosti k orgánu odborného dozoru a osoba poverená výkonom Prepravnej kontroly na linkách IDS BBSK,

e) príslušníci Policajného zboru SR v službe pri plnení úloh Policajného zboru,

f) seniori od dovŕšenia 70 rokov veku.

Máte otázky?

Napíšte nám
IDSBBSK