Stratégia

Kvalitná verejná osobná doprava v regióne je základným predpokladom trvalo udržateľnej mobility, zvyšuje záujem o investície podnikateľských subjektov, podporuje cestovný ruch a je výrazne šetrnejšia k životnému prostrediu.

Integrovaný dopravný systém predstavuje nástroj, ktorý postupne rieši celý komplex činností a úloh, z ktorých je vytvorený systém verejnej dopravy. Cieli k jednoduchému, priateľskému a zrozumiteľnému využívaniu systému verejnej dopravy. Ako príklad môže byť jedna dopravná karta pre celý kraj, umožňujúca cestujúcemu v kraji využitie iba jednej karty u všetkých dopravcov zapojených do systému integrovanej dopravy. Aj toto zvýši záujem o verejnú dopravu, spolu s ďalšími opatreniami ako častejšia, pravidelná a zapamätateľná ponuka spojov v priebehu dňa. Ďalšou výhodou je tiež zohľadnenie nadväznosti spojov na iné druhy dopravy, najmä železnicu, v rámci integrovaného systému. IDS musí byť budovaný tak, aby presvedčil cestujúcich využívať pri presune verejnú dopravu viac ako dopravu osobnými vozidlami.

Pre efektívne fungovanie integrovaného systému je nutné, aby integroval viacero druhov dopravy.

Zásady budovania IDS

Doterajšie skúsenosti na Slovensku, ale aj zo zahraničia, poukazujú na typické zásady, ktoré sú dôležité pre úspešné spustenie a fungovanie integrovaného dopravného systému: 

  • Spoločný informačný systém. 
  • Základom siete je koľajová doprava. Na tú nadväzujú autobusové linky, ktoré obsluhujú územie bez koľajovej dopravy a slúžia ako návoz do prestupných staníc. Súbežné vedenie koľajovej a autobusovej dopravy je v systéme potlačené. 
  • Jednotná prestupná tarifa pre čo najväčšie územie a jednotný platobný systém. 
  • Taktový cestovný poriadok. Spoje jazdia v pravidelných (ľahko zapamätateľných) intervaloch. Maximálny interval spojov liniek v špičke je jedna hodina. Dobrá nadväznosť jednotlivých liniek je samozrejmosťou. 
  • Preferencia vozidiel verejnej dopravy pred automobilmi. V mestských aglomeráciách sú to najmä samostatné jazdné pruhy, prednosť na riadených križovatkách, atď. 
  • Doplnkové služby. Systémy Park & Ride a Bike & Ride, možnosť nakupovania vo väčších staniciach, atď. 
  • Systém musí organizovať a riadiť všetkými uznávaná autorita. Silná pozícia takzvaného „Organizátora“ či „Koordinátora“ integrovaného dopravného systému je nevyhnutná.

Máte otázky?

Napíšte nám
IDSBBSK