Druhy cestovných lístkov

Jednotlivé druhy cestovných lístkov vychádzajú z Prepravného Poriadku IDS BBSK. Cestovnými lístkami IDS BBSK sú:

  1. Prestupný cestovný lístok na jednu reláciu (cestu) – IDS 1Relácia,
  2. Predplatný cestovný lístok – IDS Časovka,
  3. Sieťový cestovný lístok – IDS Sieťovka,
  4. 24 hodinový cestovný lístok – IDS 24H,
  5. Dovozný cestovný lístok.

Cestovný lístok na jednu reláciu (cestu) – IDS 1Relácia

a. Cestovný lístok na jednu reláciu (ďalej len “IDS 1Relácia“) sa vydáva v papierovej alebo elektronickej podobe. Pokiaľ nie je uvedené inak, platí na prepravu 1 (jednej) osoby,

b. IDS 1Relácia platí v rozsahu zónovo-relačnej a časovej platnosti,

c. Zónová platnosť je bližšie špecifikovaná v bode 1.4 Tarify IDS BBSK,

d. IDS 1Relácia platí na všetkých linkách zaradených do IDS BBSK,

e. Počas platnosti cestovného lístka IDS 1Relácia je možné neobmedzene prestupovať,

f. IDS 1Relácia v papierovej podobe je vydávaný vodičom vo vozidle PAD,

g. IDS 1Reláciu v elektronickej podobe je možné zakúpiť prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BBSK (pripravujeme), na e-shope IDS BBSK alebo pri nástupe do vozidla prostredníctvom uloženia do identifikátora cestovného lístka.

h. Výška cestovného je uvedená v cenníku cestovného IDS BBSK (Príloha č. 1 PP IDS BBSK).

Predplatný cestovný lístok na jednu reláciu – IDS Časovka

a. Cestovný lístok platný na jednu zakúpenú reláciu pre vopred stanovené časové obdobie,

b. IDS Časovka platí v rozsahu zónovo-relačnej a časovej platnosti,

c. Zónová platnosť je bližšie špecifikovaná v bode 1.4  Tarify IDS BBSK,

d. IDS Časovka platí na všetkých linkách zaradených do IDS BBSK,

e. Počas platnosti IDS Časovky je možné neobmedzene prestupovať,

f. Druhy IDS Časovky podľa časovej platnosti:

30-dňovka – platný po dobu 30 dní,

90-dňovka – platný po dobu 90 dní,

365-dňovka – platný po dobu 365 dní.

g. Druhy IDS Časovky podľa prenosnosti:

k. Neprenosná IDS Časovka je vydávaná na personalizovaný identifikátor cestovného lístka (vo fyzickej alebo v podobe QR kódu) priradený k účtu zákazníka s uloženou fotografiou. Je vydávaná pre všetky druhy cestovného,

h. Prenosná IDS Časovka je vydávaná na personalizovaný identifikátor cestovného lístka (výhradne fyzická podoba identifikátora) priradený k účtu zákazníka s uloženou fotografiou, ale nie je viazaná na meno držiteľa, môže ju využívať viacero osôb, ale pri jednej ceste na ňu môže cestovať maximálne 1 (jedna) osoba. Je vydávaná iba pre kategóriu „Základné cestovné“,

i. IDS Časovku je možné zakúpiť prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BBSK (pripravujeme), na e-shope IDS BBSK alebo na zákazníckych centrách IDS BBSK,

j. Výška cestovného je uvedená v Cenníku cestovného IDS BBSK (Príloha č. 1 PP IDS BBSK).

Sieťový cestovný lístok – IDS Sieťovka

a. Cestovný lístok platný na neobmedzené cestovanie v rámci všetkých liniek zaradených do IDS BBSK pre vopred stanovené časové obdobie,

b. IDS Sieťovka nie je obmedzená rozsahom zónovo-relačnej platnosti,

c. IDS Sieťovka platí na všetkých linkách zaradených do IDS BBSK,

d. Počas platnosti IDS Sieťovky je možné neobmedzene prestupovať,

e. Druhy IDS Sieťovky podľa časovej platnosti:

30-dňovka – platný po dobu 30 dní,

90-dňovka – platný po dobu 90 dní,

365-dňovka – platný po dobu 365 dní.

f. Druhy „IDS Sieťovky“ podľa prenosnosti:

g. Neprenosná IDS Sieťovka je vydávaná na personalizovaný identifikátor cestovného lístka (vo fyzickej alebo v podobe QR kódu) priradený k účtu zákazníka s uloženou fotografiou. Je vydávaná pre všetky druhy cestovného,

h. Prenosná IDS Sieťovka je vydávaná na personalizovaný identifikátor, cestovného lístka (výhradne fyzická podoba identifikátora) priradený k účtu zákazníka s uloženou fotografiou, ale nie je viazaná na meno držiteľa, môže ju využívať viacero osôb, ale pri jednej ceste na ňu môže cestovať maximálne 1 (jedna) osoba. Je vydávaná iba pre kategóriu „Základné cestovné“,

i. IDS Sieťovku je možné zakúpiť prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BBSK (pripravujeme), na e-shope IDS BBSK alebo na zákazníckych centrách IDS BBSK,

j. Výška cestovného je uvedená v Cenníku cestovného IDS BBSK (Príloha č. 1 PP IDS BBSK).

24-hodinový cestovný lístok – IDS 24H

a. Nie je obmedzený rozsahom zónovo-relačnej platnosti,

b. Časová platnosť cestovného lístku je 24 hodín od momentu jeho zakúpenia,

c. Je vydávaný vodičom vo vozidle PAD alebo v zákazníckom centre IDS BBSK,

d. V elektronickej podobe je možné zakúpiť prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BBSK (pripravujeme), v zákazníckom centre IDS BBSK alebo pri nástupe do vozidla prostredníctvom uloženia do identifikátora cestovného lístka,

e, Výška cestovného je uvedená v Cenníku cestovného IDS BBSK (Príloha č. 1 PP IDS BBSK).

Všetky cestovné lístky platné na linkách IDS BBSK sú prestupné.

a. Časová platnosť cestovných lístkov je stanovená časovým intervalom, počas ktorého cestovný lístok platí, a to od momentu zakúpenia vo vozidle dopravcu pri zakúpení CL na jednu cestu,

b. momentu zakúpenia v mobilnej aplikácii IDS BBSK (pripravujeme), pri zakúpení CL na jednu cestu,

c. dátumu zvoleného cestujúcim pri zakúpení predplatného cestovného lístka

Podľa zónovej platnosti sa cestovné lístky delia nasledovne:

a. Cestovný lístok pre jednu zónu – platnosť v rámci jednej tarifnej zóny, ktorá je zároveň nástupnou aj výstupnou zónou,

b. Relačný cestovný lístok – platnosť pre cestu cez viac tarifných zón, pričom relácia je definovaná dvoma tarifnými zónami – nástupná a výstupná zóna; povolená cesta, ktorou môže cestujúci cestovať je stanovená pravidlami v Článku 1 Tarify IDS BBSK (Časť 2 PP IDS BBSK),

c. Sieťový cestovný lístok – platnosť pre všetky tarifné zóny a všetkých dopravcov zahrnutých do IDS BBSK.

Máte otázky?

Napíšte nám
IDSBBSK